Data update in progress[TDM]

MuppetBait

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 8 732 0 0 0
Win Rate 71.9%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Super Unicum (+297)
3 515
Unicum
-
-
-
-
-
-
Efficiency 2 077 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 1 707 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 1.82 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.6 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 3.15 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 1.96 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 972 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 4.05 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 0
Maximum kills 13
M2 Light Tank
Maximum experience 3 330
VK 28.01

Mastery badges

Array 23
Array 16
Array 10

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}